16 augustus 2016

Houdt het nu nooit op???

Werkgevers in Nederland moeten het langst – langer dan in andere Europese landen - loon doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt is. Daarnaast moeten ze voor hun zieke werknemer re-integratiekosten maken en – als klap op de vuurpijl – moet een transitievergoeding worden betaald als die werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. Werkgevers ervaren vooral dit laatste als een onredelijk zware last en proberen dat te voorkomen. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken in de rechtspraak hierover en informeren wij u over de maatregelen die het kabinet op dat vlak zal gaan nemen.

Een veelgebruikte manier om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen is door het dienstverband slapend voort te zetten. De werknemer verricht geen arbeid (hij is immers ziek) en ontvangt geen loon meer maar een uitkering. Het dienstverband heeft dus geen inhoud. De werkgever voorkomt hiermee dat hij de transitievergoeding moet betalen. Er is al veel geprocedeerd over de vraag of een werkgever hiermee verwijtbaar handelt. In principe is het antwoord daarop ‘nee’. De rechters staan het slapende dienstverband over het algemeen toe (en minister Asscher met hen), zelfs als het dienstverband enkel in stand gehouden wordt om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. Vooralsnog kan betaling van de transitievergoeding in een dergelijk geval dus uitblijven. Tot zo ver misschien niets nieuws voor u.

Een andere wijze waarop werkgevers proberen om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen, is door het dienstverband wel te beëindigen, maar pas op het moment dat geen recht meer bestaat op loon. Hiermee zou de transitievergoeding op € 0,- uitkomen, omdat zou moeten worden uitgegaan van het loon waarop de werknemer recht had ten tijde van het eindigen van de arbeidsovereenkomst en niet van het overeengekomen loon. Dat was althans de stelling van de werkgever in een recente uitspraak. De kantonrechter maakte daarmee korte metten en kende de werknemer wel de gevorderde transitievergoeding toe. Het overeengekomen bruto uurloon is volgens deze kantonrechter dus van belang bij de berekening van de transitievergoeding, zodat deze oplossing geen soelaas biedt voor werkgevers.

De geuite kritieken en het feit dat werkgevers in deze situatie massaal proberen onder de verschuldigdheid van de transitievergoeding uit te komen, hebben tot gevolg gehad dat het kabinet heeft gezocht naar een oplossing hiervoor. Op 21 april jl. heeft het kabinet compensatiemaatregelen op dit vlak aangekondigd. De werkgever die een transitievergoeding na 104 weken arbeidsongeschiktheid moet betalen, wordt door het UWV gecompenseerd uit het Algemene Werkloosheidsfonds. Om dat te bekostigen zal er een verhoging van de (uniforme) premie komen. Kortom, alle werknemers en werkgevers betalen uiteindelijk mee aan de transitievergoeding van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Na inwerkingtreding van dit voorstel zal er voor werkgevers geen reden meer zijn om een arbeidsovereenkomst slapend in stand te houden. Het kabinet bekijkt nog of het mogelijk is om de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Het duurt nog wel even voordat de wijziging in werking treedt. Eerst zal daartoe een wetsvoorstel worden ingediend (naar verwachting begin 2017), waarbij is aangegeven dat dit waarschijnlijk pas op 1 januari 2018 in werking zal kunnen treden. Voorlopig verkeren werkgevers dus nog in onzekerheid.

Voor vragen kunt u terecht bij Claassen advocaten.

Titus Weller

Eugène Ong

Sanne Mulder-Schapendonk

Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook.
Bekijk onze diensten
  • quote Snelheid en serieus nemen: het beste medicijn bij verzuim quote
  • quote Ziek zijn overkomt je. Verzuim is een keuze. quote
  • quote Waar een wil is om te werken is een weg. quote
  • quote Nooit ziek kan haast niet, vaak ziek ook niet. quote
  • quote Een snotneus maakt nog geen griep. quote
  • quote Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. quote
  • quote 1% verzuim kost tussen de 2 en 3% van de loonsom. quote
  • quote Tegen oprechte aandacht kan geen dokter op. quote