22 januari 2015

Participatiewet 2015

De participatiewet, er wordt veel over gesproken en er verandert het een en ander in 2015. In dit artikel legt Maarten Lebon het uit. Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.


Bron: Blad, Goeie Zaken - Magazine voor succesvol ondernemen

Wat houdt de participatiewet in?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk in een reguliere baan werken. Iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, valt straks onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten),de WWB (de Wet werk en bijstand) en de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening). Het doel van het kabinet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden, dat iedereen mee kan doen; ook de ouderen en mensen met arbeidsbeperkingen. Niet genoemd wordt dat er een bezuinigingsdoel achter zit. Met minder geld, meer mensen plaatsen. Met name de budgetten van de Wsw (sociale werkplaatsen) worden fors minder.Ook Wsw’ers moeten zoveel mogelijk geplaatst worden in reguliere arbeid, eventueel met een loonkostensubsidie. Benoemd wordt dat door deze regeling op termijn € 1,3 miljard wordt bezuinigd.

Wat gebeurt er in 2015?

De sociale werkplaatsen worden hard getroffen en staan voor de uitdaging om de uitstroom van Wsw’ers in goede banen te leiden. Van de 100.000 Wsw’ers die we nu nog kennen, blijft er voor ca. 30.000 personen een mogelijkheid over voor beschut werk. De Wajong zal vanaf 2015 alleen nog toegankelijk worden voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden komen vanaf 2015 in de Participatiewet. De huidige Wajongers blijven wel bij het UWV maar ook de groep van oude Wajongers (Wajong- regeling voor 2010) wordt herkeurd. Wajongers met werkmogelijkheden krijgen vanaf 2018 een verlaging van het uitkeringspercentage van 75% naar 70%.

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken om tussen 2014 en 2026 100.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zal zelf 25.000 van deze banen scheppen. Vanaf het ‘proefjaar’ 2014 loopt het aantal te realiseren plekken jaarlijks op. De in 2014 door marktpartijen te realiseren 5.000 plekken worden toegevoegd aan het overeengekomen aantal garantiebanen. Om het quotum af te wenden moeten private werkgevers in 2017 in totaal 5.000 banen méér gerealiseerd hebben dan in het Sociaal Akkoord is afgesproken. Om werkgevers hierbij te ondersteunen kunnen zij een loonkostensubsidie ontvangen. Wanneer werkgevers deze afspraken niet nakomen, treedt de Quotumwet in werking. Uit gegevens van het CBS blijkt dat het gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer in Nederland 31,1 uur per week is. Op jaarbasis komt dat per werknemer neer op 1.623 verloonde uren (31,1 uur / 5 werkdagen x 261 werkdagen). U bent quotumplichtig vanaf 40.575 verloonde uren per jaar (25 x 1.623). Voldoet een werkgever niet aan het quotum, dan is hij een heffing verschuldigd van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

Verdien het minimumloon met de nieuwe participatiewet 2015

De loonkostensubsidie komt in plaats van de bestaande regeling voor loondispensatie. Het verschil is dat bij loondispensatie de arbeidsgehandicapten eerst een aantal jaren minder dan het minimumloon verdienen. Door de loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig pensioen kunnen opbouwen. De loonkostensubsidie geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. De loonkostensubsidie kan nooit hoger zijn dan 70% van het minimumloon en heeft geen maximumduur. Wel moet de loonwaarde elk jaar opnieuw worden bepaald. Betaalt de onderneming de werknemer meer dan het minimumloon, bijvoorbeeld omdat het caoloon hoger ligt, dan komt het deel boven het minimumloon voor rekening van de werkgever.

Wilt u nog meer weten over de participatiewet?

Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook.
Bekijk onze diensten
  • quote Snelheid en serieus nemen: het beste medicijn bij verzuim quote
  • quote Ziek zijn overkomt je. Verzuim is een keuze. quote
  • quote Waar een wil is om te werken is een weg. quote
  • quote Nooit ziek kan haast niet, vaak ziek ook niet. quote
  • quote Een snotneus maakt nog geen griep. quote
  • quote Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. quote
  • quote 1% verzuim kost tussen de 2 en 3% van de loonsom. quote
  • quote Tegen oprechte aandacht kan geen dokter op. quote