Home / Wet en regelgeving / Ziek en vakantie

Ziek en vakantie 

Met ingang van 2012 is de vakantiewetgeving in Nederland gewijzigd. De opbouw en het opnemen van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid zijn daardoor veranderd. Ook de vervaltermijn van vakantiedagen is gewijzigd.

Schultz-arrest

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2009 het Schultz-arrest gewezen. Uit dit arrest blijkt dat het recht op vakantie niet afhankelijk gesteld mag worden van een voorwaarde. In Nederland gebeurde dat wel bij zieke werknemers. De Nederlandse wetgeving was in strijd met de Europese Richtlijn 2003/88/EG en werd daarom veranderd. Om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen veranderde ook de vervaltermijn van vakantiedagen.

Zieke medewerker bouwt vakantiedagen op tijdens hele ziekteperiode

Tot 1 januari 2012 bouwde de zieke medewerker alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Per 1 januari 2012 bouwt een zieke werknemer de wettelijke vakantiedagen op over zijn gehele ziekteperiode. Het wettelijke aantal vakantiedagen bedraagt op jaarbasis vier keer het aantal werkdagen per week. Over bovenwettelijke vakantiedagen zijn andere afspraken mogelijk bij arbeidsovereenkomst of CAO.

Zieke medewerker neemt vakantie op tijdens ziekte

Een zieke werknemer bouwt volledige vakantiedagen op en neemt volledige vakantiedagen op. Een werknemer kan dan immers ook niet beschikbaar zijn voor afspraken ten behoeve van zijn re-integratie. Als de werknemer gedurende de verzuimperiode met vakantie wil gaan, dan is een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de bedrijfsarts nodig. Met deze verklaring dient de werknemer vervolgens bij de werkgever een verzoek in om op vakantie te mogen gaan. De werkgever beslist daarna of de vakantie wordt toegekend. Toestemming wordt gegeven als de vakantie geen belemmering oplevert voor de genezing.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen verkort naar 6 maanden

De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen bedraagt zes maanden na het kalenderjaar. Dit geldt voor zieke en niet zieke werknemers. De vervaltermijn van 6 maanden geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen die sinds 1 januari 2012 werden opgebouwd. Voor alle vakantiedagen die daarvoor zijn opgebouwd, alsook de bovenwettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 worden opgebouwd, blijft de vervaltermijn van 5 jaar gelden. Van de vervaltermijn van 6 maanden mag ten gunste van de werknemer worden afgeweken.

Kortere vervaltermijn geldt niet altijd

Indien een werknemer niet in staat is geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen geldt de vervaltermijn van 6 maanden niet. Wanneer dit het geval is zal later blijken uit jurisprudentie. Tevens zal uit jurisprudentie blijken hoe er wordt omgegaan met medewerkers die reeds een hoog aantal vakantiedagen hebben. Zoals de nieuwe wetgeving luidt zullen opgebouwde dagen na 1 januari 2012 snel vervallen, omdat eerst de ‘oude’ vakantiedagen opgenomen worden. Rekening houdend met de nieuwe vervaltermijn betekent dit dat een werknemer ‘oude’ vakantiedagen voor 1 juli 2013 op dient te nemen, alsook de wettelijke vakantiedagen die hij na 1 januari 2012 heeft opgebouwd. Dit om verval van vakantiedagen die hij na 1 januari 2012 heeft opgebouwd te voorkomen.