In Wetgeving
Home / Wetgeving / Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft tot doel het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Voor u als werkgever betekent de wet dat u aan een aantal verplichtingen moet voldoen.

Gezamenlijk werken aan herstel

Ziek zijn is voor niemand prettig. Zeker niet als het lang duurt. Om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer op de been en aan het werk te krijgen wil de WVP dat de werknemer, werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts zich gezamenlijk inspannen om het herstel te bevorderen.

Snel en effectief richting herstel

Alle partijen hebben verplichtingen, al vanaf de dag van de ziekmelding. Het is aangetoond dat snel ingrijpen zorgt voor een korter verzuimtraject. De WVP kent de volgende voorschriften.

Direct na ziekmelding:

 • De werkgever meldt een ziektegeval uiterlijk 1 dag na de eerste ziektedag bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 • De arbodienst of bedrijfsarts stelt vast of er langdurig verzuim dreigt.
 • De arbodienst of bedrijfsarts ondersteunt de leidinggevenden bij de verzuimbegeleiding.

Bij langdurig verzuim:

 • De arbodienst of bedrijfsarts stelt binnen 6 weken een probleemanalyse en een advies op.
 • Binnen 8 weken, of uiterlijk 2 weken na de probleemanalyse, stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op voor herstel en re-integratie.
 • Werkgever houdt een re-integratiedossier bij met het verloop van de ziekte en alle activiteiten die zijn ondernomen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.
 • Elke 6 weken bespreken werknemer en werkgever de voortgang.
 • Werkgever en werknemer wijzen een casemanager aan die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en controleert.
 • Werkgever meldt werknemer na 42 weken ziek bij het UWV en bij de verzekeringsmaatschappij, volgens de afspraken die in de polis staan.

Na 1 jaar:

 • Tussen week 46 en 52 evalueren werkgever en werknemer het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in jaar 2 willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 • Na 20 maanden stelt werkgever in overleg met werknemer een re-integratieverslag op met afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 • Na 87 weken vraagt werknemer een WIA-uitkering aan.
 • Indien noodzakelijk past werkgever het werk, de werkplek of de arbeidsmiddelen van de werknemer aan.

Contract met arbodienst of bedrijfsarts verplicht

Naast bovengenoemde verplichtingen, is iedere werkgever verplicht om een schriftelijk contract te hebben met een arbodienst of met BIG-geregistreerde bedrijfsarts. Als u samenwerkt met Stimulanz is die verplichting afgedekt.

 • Tot nu toe te maken gehad met twee bedrijfsartsen en 1 casemanager. Ook al was de aanpak soms anders, beiden gaven me het gevoel er zeer professioneel mee om te gaan en het beste met je voor te hebben.

Waarom Stimulanz